..:: Stowarzyszenie Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego - serwis internetowy ::..
 •   Imieniny :   Czas :  
Twój adres IP to:

Widok na : ul. Tuwima

Słupsk - ul. Tuwima

Statut :

STATUT
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ 28 SŁUPSKIEGO PUŁKU LOTNICTWA MYŚLIWSKIEGO


Redzikowo, dnia 17.06.2002 r.
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ 28 SŁUPSKIEGO PUŁKU LOTNICTWA MYŚLIWSKIEGO" (w skrócie SP 28 SPLM), zwane dalej Stowarzyszeniem. Jest organizacją zrzeszającą na zasadach dobrowolności członków i posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o Stowarzyszeniach" Dz.U.Nr.20 p.104 z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Redzikowo.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.

§ 5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i sympatyków SP 28 SPLM.
 2. Do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie posiada prawo używania znaku, odznaki i pieczęci wg ustalonych wzorów zgodnych z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności.

Rozdział II
Zadania Stowarzyszenia

§ 9

Do zadań Stowarzyszenia należy:
 1. Prowadzenie działalności mającej na celu kształtowanie tradycji 28 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (w skrócie 28 plm) i popularyzacji wiedzy o lotnictwie.
 2. Prowadzenie działalności charytatywnej.
 3. Prowadzenie działalności społecznej.
 4. Utrzymywanie ciągłych kontaktów z jednostkami wojskowymi stacjonującymi w Redzikowie.
 5. Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec władz państwowych, samorządowych i administracji państwowej oraz innych nie zastrzeżonych ustawami.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez:
 1. Stałe działania na rzecz propagowania Stowarzyszenia i rozszerzania jego działalności.
 2. Organizowanie spotkań członków i sympatyków.
 3. Pozyskiwanie nowych członków oraz sponsorów. Przyjmowanie sponsorów do Stowarzyszenia jako członków sympatyków.
 4. Pomoc dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin pozostających w złej sytuacji materialnej.
 5. Prowadzenie działalności klubowej dla członków i sympatyków Stowarzyszenia.
 6. Organizowanie wymiany zagranicznej ze środowiskami wojskowymi.
 7. Organizowanie i prowadzenie bazy dla działalności statutowej a także gospodarczej.
 8. Udzielanie rekomendacji oraz delegowanie członków Stowarzyszenia do innych organizacji i instytucji.
 9. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami oraz organizowanie i udzielanie pomocy w jej rozwoju ze strony członków Stowarzyszenia w celu zapewnienia środków na realizację zadań Stowarzyszenia.
 10. Kultywowanie, popularyzacja i upamiętnianie miejsc i symboli związanych z 28 plm.
 11. Prowadzenie działalności publicystycznej służącemu propagowaniu i popularyzowaniu historii lotnictwa i 28 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. Zwyczajnych;
 2. Sympatyków;
 3. Honorowych.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która pełniła służbę wojskową lub była zatrudniona w 28 plm minimum jeden rok i nie została zwolniona dyscyplinarnie.
 2. Warunkiem uzyskania statusu członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest podpisanie deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Powyższa deklaracja musi być zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. W przypadku odmowy zatwierdzenia deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek zainteresowanego, decyzję podejmują członkowie na Walnym Zebraniu.

§ 14

 1. Członkiem i sympatykiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub pracę społeczną.
 2. Członka i sympatyka przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji zaopiniowanej przez członka zwyczajnego.

§ 15

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, prawna a także klub lub organizacja, która uznając cele Stowarzyszenia wniosła wkład w jego rozwój lub w inny sposób wsparła działalność Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu, ewentualnie przez Zarząd na wniosek członków Stowarzyszenia.

§ 16

Członek zwyczajny ma prawo:
 1. Biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia;
 2. Zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
 3. Korzystania z opieki i pomocy Stowarzyszenia;
 4. Uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 5. Korzystania z majątku i pomieszczeń Stowarzyszenia na określonych zasadach;
 6. Składania wyjaśnień we wszystkich przypadkach, w których władze Stowarzyszenia mają podjąć decyzję dotyczącą jego osoby;
 7. Odwoływania się do decyzji Zarządu do Walnego Zebrania;
 8. Rekomendowania osoby fizycznej lub prawnej na Członka - sympatyka Stowarzyszenia;
 9. Noszenia odznaki Stowarzyszenia.

§ 17

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 1. Aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu działania;
 2. Przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. Godnego reprezentowania Stowarzyszenia;
 4. Regularnego opłacania składek i ponoszenia innych kosztów wynikających za statutowej działalności Stowarzyszenia;
 5. Ochrony mienia Stowarzyszenia jako wspólnego dobra.

§ 18

Członek i sympatyk Stowarzyszenia, korzysta z praw określonych w §16 za wyjątkiem ust.1 i 8, a także nie może zarządzać majątkiem Stowarzyszenia.

§ 19

Członek i sympatyk zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w § 17. za wyjątkiem ust. 1, który nie dotyczy osób prawnych.

§ 20

 1. Osoba fizyczna lub prawna traci członkostwo w przypadku:
  • Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonego do władz Stowarzyszenia;
  • Wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub władz Stowarzyszenia;
  • Śmierci lub utraty osobowości prawnej.

 2. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku:
  • Nieopłacenia składek przez okres po wyżej sześciu miesięcy;
  • Naruszenia w sposób rażący zasad wynikających z niniejszego Statutu, stwierdzone uchwałą 2/3 członków obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 21

Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie członka o jego skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia w terminie 14 dni podając jednocześnie przyczynę a także wskazując władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania i termin jego wniesienia. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych kwestiach mogą być zaskarżane w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.

§ 22

 1. Członkowie po przekroczeniu 75 roku życia zwalniani są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 2. Zwolnienie z opłat składek członkowskich może nastąpić na wniosek każdego członka Stowarzyszenia zatwierdzonego uchwałą 2/3 członków obecnych na Walnym Zebraniu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia - zasady organizacyjne

§ 23

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
 2. Innymi władzami Stowarzyszenia są:
  • Zarząd Stowarzyszenia;
  • Komisja Rewizyjna;
 3. Członkowie swoje funkcje wykonują społecznie.
 4. Walne Zebranie może być:
  • Sprawozdawcze - zwoływane przez Zarząd, co najmniej raz w roku;
  • Nadzwyczajne - zwoływane w razie potrzeby:
   • z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia;
   • na żądanie Komisji Rewizyjnej;
   • na pisemne umotywowane żądanie 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad;
 5. Walne Zebranie uchwala wytyczne do działalności merytorycznej, organizacyjnej, gospodarczej i charytatywnej oraz dokonuje oceny działalności Stowarzyszenia, Zarządu a także poszczególnych członków i sympatyków na przestrzeni roku.
 6. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należą:
  • wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
  • uchwalanie planu działalności i budżetu, składek i opłat wnoszonych przez członków i sympatyków;
  • podejmowanie uchwał w sprawie nabywania lub zbywania majątku oraz wysokości kredytów zaciągniętych przez Stowarzyszenie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej;
  • rozpatrywanie wszystkich wniosków wniesionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną;
  • podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji i podziału majątku Stowarzyszenia;
  • podejmowanie uchwał o przyjęciu a także wykluczaniu członków i sympatyków;
 7. Zwołanie Walnego Zebrania następuje przez zawiadamianie każdego członka i sympatyka, co najmniej na 14 dni przed datą zebrania z podaniem dwóch jego terminów, godzin i miejsca zebrania oraz proponowanego porządku.
 8. Walne Zebranie władne jest podejmować proponowane decyzje i uchwały, gdy zostało zwołane zgodnie z postanowieniem niniejszego statutu i weźmie w nim udział przynajmniej połowa ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 9. Walne Zebranie wybiera przewodniczącego obrad, sekretarza oraz odpowiednie komisje;
 10. Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania.
 11. Protokół i wyniki realizacji uchwał zatwierdza się na najbliższym zebraniu.

§ 24

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym składającym się z nie mniej niż pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie na okres 4 (czterech) lat w głosowaniu tajnym lub jawnym;
 2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
  • Prezes Zarządu Stowarzyszenia;
  • Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia;
  • Sekretarz;
  • Skarbnik;
  • urzędujący członek Zarządu;
 3. Uzupełnienie składu Zarządu odbywa się w wyniku głosowania tajnego lub jawnego na Walnym Zebraniu.
 4. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały i decyzje na swoim posiedzeniu zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
 5. Uchwały i decyzje są prawomocne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej 3 (trzech) członków zarządu i zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 6. Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz, a nieobecni członkowie zarządu zapoznają się za podpisem.
 7. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą wszystkie sprawy bieżące ( z wyjątkiem zastrzeżonych dla Walnego Zebrania ), a w szczególności:
  • wykonywanie zadań wynikających z niniejszego statutu oraz kierowanie działalnością Stowarzyszenia;
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
  • opracowywanie projektów planów działalności i regulaminu Stowarzyszenia;
  • przyjmowanie i wykluczanie członków i sympatyków Stowarzyszenia;
  • przestrzeganie preliminarza budżetowego;
  • zawieranie umów w granicach uprawnień nadanych przez Walne Zebranie;
  • prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej Stowarzyszenia zgodnie z § 27.
 8. Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez jego Zarząd.
 9. Pracą Stowarzyszenia kieruje Prezes. Zwołuje on jego posiedzenia i przewodniczy im.
 10. Sekretarz sporządza protokoły z zebrań Zarządu, przechowuje protokoły z Walnych Zebrań Stowarzyszenia, prowadzi korespondencję oraz ewidencję członków i sympatyków. Załatwia wszystkie sprawy związane z działalnością organizacyjną Stowarzyszenia.
 11. Skarbnik prowadzi ewidencję dochodów i wydatków, rejestruje wszelkie opłaty na rzecz Stowarzyszenia, a także czuwa nad prawidłowym wykonaniem preliminarza budżetowego i prowadzi wszelką dokumentację finansowo-księgową. Raz w roku przedstawia sprawozdanie finansowe z działalności statutowej Stowarzyszenia.
 12. Urzędujący Członek Zarządu zastępuje w razie nieobecności Sekretarza Stowarzyszenia.
 13. Decyzje dotyczące sporządzania i realizacji umów związanych z działalnością gospodarczą reguluje § 27 ust. 5.

§ 25

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia w zakresie całokształtu działalności gospodarczej, charytatywnej i finansowej.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym lub tajnym na okres (4) czterech lat.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 4. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje i wykonuje swoje czynności kontrolne w czasie posiedzeń.
 5. Decyzje i czynności Komisji Rewizyjnej są prawomocne, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą, co najmniej dwie osoby, w tym przewodniczący.
 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • dokonanie przynajmniej 2 razy w roku sprawdzenia środków finansowych będących w dyspozycji Stowarzyszenia;
  • sprawdzenia raz w roku dokumentacji finansowo-księgowej oraz gospodarczej Zarządu;
  • dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej i gospodarczej Zarządu;
  • składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu;
  • występowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi po zakończeniu roku gospodarczego i po zakończeniu kadencji.
 7. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Rozdział V
Zasady działalności finansowej i gospodarczej

§ 26

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze oraz ruchomości i nieruchomości.
 2. Fundusz składa się z:
  • wpisowego członków i sympatyków;
  • składek członkowskich, uchwalanych corocznie przez członków Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
  • wpływów z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie;
  • wpływów z działalności gospodarczej;
  • wpływów z zapisów, darowizn i dotacji;
  • innych wpływów uchwalonych przez Walne Zebranie.
 3. Fundusze służą do prowadzenia działalności statutowej.
 4. Podstawą działalności finansowej jest budżet uchwalony przez Walne Zebranie.
 5. Sprawozdanie finansowe z działalności statutowej Stowarzyszenia przedstawia Skarbnik na Walnym Zebraniu w drugim miesiącu roku kalendarzowego.
 6. Sumy zebrane przez członków Stowarzyszenia w konkretnym celu nie tworzą części funduszu Stowarzyszenia.
 7. Stowarzyszenie ma prawo powołać Fundację, której działalność regulują odrębne przepisy.
 8. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składają: Prezes i jeden z członków Zarządu.

Rozdział VI
Działalność gospodarcza

§ 27

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach w interesie Stowarzyszenia i jego członków.
 2. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych i umacnianiu Stowarzyszenia. Nie mogą być one przeznaczone bezpośrednio do podziału między jego członków.
 3. Zasady przepływu i wykorzystania dochodów z działalności gospodarczej określają uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Na zbycie, darowiznę lub najem nieruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia wymagana jest zgoda Walnego Zebrania w formie uchwały.
 5. Umowy i inne dokumenty powodujące zaciągnięcie zobowiązań finansowych, lub zmiany w składnikach majątkowych podpisują: Prezes i zawsze Skarbnik Stowarzyszenia.
 6. Zarząd Stowarzyszenia po podjęciu działalności gospodarczej określa stanowiska i wysokość wynagrodzenia dla osób powołanych do prowadzenia takiej działalności.

Rozdział VII
Warunki oraz sposób rozwiązania Stowarzyszenia

§ 28

 1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może nastąpić wyłącznie podczas Walnego Zebrania członków i wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może być przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie w tedy, gdy sprawa ta została umieszczona w porządku obrad Walnego Zebrania członków
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia a nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o Stowarzyszeniach" Dz.U.Nr.20 z późniejszymi zmianami.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe i dodatkowe

§ 29

 1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez Sąd Rejestracyjny.
 2. Zmiana niniejszego statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym i przy obecności, co najmniej połowy wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
 3. Każdy członek Stowarzyszenia może zaproponować zmiany w statucie kierując swoje propozycje na piśmie do Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Działalność Stowarzyszenia w żadnym stopniu nie narusza prawnego porządku wynikającego z postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i pochodnych jej ustaw.   

Copyright 2002 © SP 28 SPLM  - All rights reserved